Video Article

Tsuki no bu

kihon tsuki hanmi tatte
kihon tsuki hanmi tatte
kihon tsuki zengo tatte
kihon tsuki zengo tatte
kihon tsuki shiho tatte
kihon tsuki shiho tatte
kihon tsuki happo tatte
kihon tsuki happo tatte
kihon tsuki hanmi suwatte
kihon tsuki hanmi suwatte
kihon tsuki zengo suwatte
kihon tsuki zengo suwatte
kihon tsuki shiho suwatte
kihon tsuki shiho suwatte
kihon tsuki happo suwatte
kihon tsuki happo suwatte
fumikomi tsuki hanmi tatte
fumikomi tsuki hanmi tatte
fumikomi tsuki zengo tatte
fumikomi tsuki zengo tatte
fumikomi tsuki shiho tatte
fumikomi tsuki shiho tatte
fumikomi tsuki happo tatte
fumikomi tsuki happo tatte
fumikomi tsuki hanmi suwatte
fumikomi tsuki hanmi suwatte
fumikomi tsuki zengo suwatte
fumikomi tsuki zengo suwatte
fumikomi tsuiki shiho suwatte
fumikomi tsuiki shiho suwatte
fumikomi tsuki happo suwatte
fumikomi tsuki happo suwatte