Video Article

Kobayashi dojo 7. Kyu (felnőtt)

funakogi undo
funakogi undo
sotai dosa
sotai dosa
sayu kokyu ho undo 1.
sayu kokyu ho undo 1.
sayu kokyu ho undo 2.
sayu kokyu ho undo 2.
gyakuhanmi katatedori iriminage
gyakuhanmi katatedori iriminage
gyakuhanmi katatedori shihonage omote
gyakuhanmi katatedori shihonage omote
gyakuhanmi katatedori shihonage ura
gyakuhanmi katatedori shihonage ura
munadori ikkyo omote
munadori ikkyo omote
munadori ikkyo ura
munadori ikkyo ura
munadori iriminage
munadori iriminage
shomen uchi ikkyo omote
shomen uchi ikkyo omote
shomen uchi ikkyo ura
shomen uchi ikkyo ura