Video Article

Kobayashi dojo 7. Kyu (felnőtt)

funakogi undo
funakogi undo
sayu kokyu ho undo 1.
sayu kokyu ho undo 1.
sayu kokyu ho undo 2.
sayu kokyu ho undo 2.
munadori ikkyo omote
munadori ikkyo omote
munadori ikkyo ura
munadori ikkyo ura
munadori iriminage
munadori iriminage
mae ukemi 1
mae ukemi 1
mae ukemi 2
mae ukemi 2
ushiro ukemi 1
ushiro ukemi 1
ushiro ukemi 2
ushiro ukemi 2
shikko mae
shikko mae
ikkyo undo zengo
ikkyo undo zengo
ikkyo undo shiho
ikkyo undo shiho
uchi kata
uchi kata
taisabaki irimi
taisabaki irimi
taisabaki tenkan
taisabaki tenkan
taisabaki kaiten
taisabaki kaiten
aihanmi katatedori ikkyo omote
aihanmi katatedori ikkyo omote
aihanmi katatedori ikkyo ura
aihanmi katatedori ikkyo ura
aihanmi katatedori shihonage omote
aihanmi katatedori shihonage omote
aihanmi katatedori shihonage ura
aihanmi katatedori shihonage ura
shomen uchi iriminage
shomen uchi iriminage
gyakuhanmi katatedori kokyunage
gyakuhanmi katatedori kokyunage