Video Article

Kobayashi dojo 1. Kyu (felnőtt) - pusztakéz

shikko kaiten 2. változat
shikko kaiten 2. változat
Katadori menuchi ikkyo
Katadori menuchi ikkyo
Katadori menuchi nikyo
Katadori menuchi nikyo
Katadori menuchi sankyo
Katadori menuchi sankyo
Katadori menuchi yonkyo
Katadori menuchi yonkyo
Katadori menuchi iriminage
Katadori menuchi iriminage
Ryotedori kotegaeshi 2 változat
Ryotedori kotegaeshi 2 változat
Yokomen uchi kaiten osae (uchi, soto)
Yokomen uchi kaiten osae (uchi, soto)
Yokomen uchi udegarami
Yokomen uchi udegarami
Yokomen uchi koshinage
Yokomen uchi koshinage
Hanmi handachi shomen uchi ikkyo
Hanmi handachi shomen uchi ikkyo
Hanmi handachi shomen uchi nikyo
Hanmi handachi shomen uchi nikyo
Hanmi handachi shomen uchi sankyo
Hanmi handachi shomen uchi sankyo
Hanmi handachi shomen uchi yonkyo
Hanmi handachi shomen uchi yonkyo
Hanmi handachi shomen uchi iriminage
Hanmi handachi shomen uchi iriminage
Suwari waza tsuki ikkyo
Suwari waza tsuki ikkyo
Suwari waza tsuki nikyo
Suwari waza tsuki nikyo
Suwari waza tsuki sankyo
Suwari waza tsuki sankyo
Suwari waza tsuki yonkyo
Suwari waza tsuki yonkyo
Suwari waza tsuki iriminage
Suwari waza tsuki iriminage
Suwari waza tsuki kotegaeshi
Suwari waza tsuki kotegaeshi
Ushiro ryotedori shihonage
Ushiro ryotedori shihonage
Ushiro ryotedori jujigaraminage
Ushiro ryotedori jujigaraminage
Ushiro ryohijidori kotegaeshi
Ushiro ryohijidori kotegaeshi
Ushiro ryohijidori ikkyo
Ushiro ryohijidori ikkyo
Ushiro katate kubijime ikkyo
Ushiro katate kubijime ikkyo
Ushiro katate kubijime iriminage
Ushiro katate kubijime iriminage
Jiju waza – Tsuki, Katate ryotedori, Yokomen uchi
Jiju waza – Tsuki, Katate ryotedori, Yokomen uchi
Yokomen uchi ikkyogaeshi
Yokomen uchi ikkyogaeshi
Ushiro katate kubijime nikyo omote
Ushiro katate kubijime nikyo omote
Ushiro katate kubijime mikyo ura
Ushiro katate kubijime mikyo ura